Přihlášení
do klientské sekce

Revize tlakových nádob

Provádíme revize provozovaných tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 a dále souvisejících:

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a          stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.
 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.
 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.
 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.
 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.
 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík.Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.

Provozovatel tlakových nádob stabilních (expanzní nádoby, vzdušníky, vodárny) je povinen každý rok provést provozní revizi této nádoby.

Dále je povinen 1 x za 5 let provést vnitřní revizi společně se zkouškou těsnosti a 1 x za 9 let tlakovou zkoušku nádoby.

Výchozí revize

Provádí se před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize

Provádí se do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • Celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.
 • Zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace.
 • Způsob provozu.
 • Čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám.
 • Zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené.
 • Zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy.
Vnitřní revize

Provádí se ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje.

Zkouška těsnosti

Provádí se po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška

Provádí se nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 • po každé opravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Richard Paletář
Revize Paletář
Krátce o nás
Cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti revizí. Naše služby jsou zaměřovány na všechny fyzické i právnické subjekty, které mají povinnost zřizovat revize vyhrazených technických zařízení. Mezi naše klienty patří nejen velké a střední firmy, ale také Společenství vlastníků bytových jednotek a drobní živnostníci, kteří díky naší klientské zóně mají přehled o všech svých revizích a především o jejich platnosti. Revize jsou ukládány v PDF formátu a uživatel si je může kdykoliv vytisknout, tím pádem již nehrozí ztráta revizní zprávy a problémy v případě kontroly OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce). Nevyžadujeme podpis smlouvy na dobu určitou, zákazníky si držíme kvalitně odvedenou prací a lidským přístupem. Revize neprovádíme jen ve Strakonicích, Písku, Blatné, Vodňanech, ale kdekoliv v Jižních Čechách, v okolí Prahy, Středních Čechách a na Plzeňsku. Můžeme za Vámi přijet kamkoliv, záleží pouze na domluvě. V případě, že jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na uvedený email nebo na telefonní čísla uvedená v kontaktech.