Přihlášení
do klientské sekce

Revize plynových zařízení · Zákonné lhůty

Revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky.

Dále se každý rok (mimo roku provedení provozní revize) provádí roční kontroly.

Tyto kontroly a revize stanovují vyhlášky č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb.

 

Důležité body z vyhlášky č. 85/1978 Sb.:

§ 2

Všeobecná ustanovení

(1)  Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3) (dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.

(2)  Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění4) vydané inspektorátem.

§ 3

Kontrola zařízení

(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

(2)  Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

(3)  O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:

 • jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
 • datum kontroly,
 • rozsah kontroly,
 • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
 • podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

(4)  Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.

§ 6

Výchozí revize

(1) Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

(2)  Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

(3)  Při výchozí revizi se prověří zejména:

 • úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,
 • zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
 • zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
 • zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
 • kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
 • zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
 • kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
 • zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
 • jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

 

§ 7

Provozní revize

 

(1) Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.

(2)  Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

(3)  Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:

 • změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
 • dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,
 • úplnost a správnost provozní technické dokumentace,
 • funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
 • funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,
 • těsnost zařízení,
 • vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,
 • stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
 • zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
 • úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,
 • jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

 

Odborná způsobilost k obsluze plynového zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.:

 

§ 5

(1)  Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni

(2)  Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky.

(3)  Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Richard Paletář
Revize Paletář
Krátce o nás
Cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti revizí. Naše služby jsou zaměřovány na všechny fyzické i právnické subjekty, které mají povinnost zřizovat revize vyhrazených technických zařízení. Mezi naše klienty patří nejen velké a střední firmy, ale také Společenství vlastníků bytových jednotek a drobní živnostníci, kteří díky naší klientské zóně mají přehled o všech svých revizích a především o jejich platnosti. Revize jsou ukládány v PDF formátu a uživatel si je může kdykoliv vytisknout, tím pádem již nehrozí ztráta revizní zprávy a problémy v případě kontroly OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce). Nevyžadujeme podpis smlouvy na dobu určitou, zákazníky si držíme kvalitně odvedenou prací a lidským přístupem. Revize neprovádíme jen ve Strakonicích, Písku, Blatné, Vodňanech, ale kdekoliv v Jižních Čechách, v okolí Prahy, Středních Čechách a na Plzeňsku. Můžeme za Vámi přijet kamkoliv, záleží pouze na domluvě. V případě, že jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na uvedený email nebo na telefonní čísla uvedená v kontaktech.