Přihlášení
do klientské sekce

Požární ochrana

Provádíme revize hasících přístrojů a hydrantů. 

Dále spolupracujeme s technikem OZO v požární ochraně, který Vám zajístí preventivní protipožární kontroly a pomůže s potřebnou dokumentací.

Kdo, jak a proč by se měl starat o plnění povinností na úseku požární ochrany.

Tento krátký text si klade za cíl přiblížit jednoduchým a srozumitelným způsobem rozsah povinností a úkolů. Příslušná ustanovení zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky o požární prevenci jsou pro přehlednost kráceny,  tam kde z povahy věci není vhodné nebo možné zjednodušení, přidávám za text ještě .

Všechny právnické a podnikající fyzické osoby mají na úseku požární ochrany povinnosti uložené Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu dodržování těchto povinností provádí jednak HZS kraje – pracovníci státního požárního dozoru při plánovaných nebo namátkových kontrolách a v případě vzniku požáru se následné kontroly – vyšetřování účastní i orgány PČR a zástupci pojišťoven. Porušování níže jmenovaných povinností může být dle zákona o PO sankcionováno – dle závažnosti a době protiprávního trvání <§76 zákona o PO>.

 

Rozsah povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby lze rozdělit na dvě části :

I.část)  = tyto povinnosti jsou v základu pro všechny stejné, a

II.část)  = tyto (oproti I.části ještě další) povinnosti se pak dále rozšiřují v závislosti na

                tzv. „míře požárního nebezpečí provozovaných činností“.

 

Základní povinnosti – jsou pro všechny stejné : <§5 zákona o PO>

 

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku (= hasící přístroje, příp. na základě požadavků v technické dokumentaci další - jako hydranty, klapky, dveře, ucpávky, …) a udržovat je v provozuschopném stavu (= nechávat dělat pravidelné kontroly provozuschopnosti),

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce (= udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu, k hasícím přístrojům, hydrantům, apod.),

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika, příp. preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady (= to jsou ty PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY )

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany,

g) po případném požáru poskytovat výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy,

h) bezodkladně oznamovat operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

 

 

II.) Další povinnosti – už závisí na druhu prováděných činností : <§4 zákona o PO>

Podkategorie povinností podle míry požárního nebezpečí jsou celkem tři. Zde je rozděluji na A), B, a C).

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pozn.: velmi častý případ začlenění – střední zátěž ohledně nutnosti zpracování dokumentace a provádění preventivních kontrol).  

Jsou to tyto :

 • při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, lahvích, apod. se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě LPG > 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
 • u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
 • ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
 • v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
 • při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kol. rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
 • u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (dispozičně složité objekty, chemické provozy, … atd.) <§18 vyhlášky 246/2001>

 

Takže, kdo naplňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek, tak je navíc povinnen :

A1) zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany <§15 zákona o PO + §27 vyhlášky>, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem, což zahrnuje : 

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád(y),
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (v případě složitých podmínek pro zásah),
 • dokumentace zdolávání požárů (v případě složitých podmínek pro zásah),
 • řád ohlašovny požárů (je-li organizačně určena),
 • tematický plán, časový rozvrh a dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek, příp. preventistů PO,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti požární hlídky.

A2) zřizovat preventivní požární hlídky <§13 zák. o PO> ve všech prostorách s nejméně třemi zaměstnanci.

A3) zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o PO <§16 zák. o PO> (vedoucích 1x 3R,ostatních 1x 2R) a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, příp. preventistů PO (1x1R)

A4) další povinnosti <§ 6 zákona o PO > , jejich specifikace bývá součástí požární dokumentace-směrnice :

 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení,
 • zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných a používaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

 

B) Činnosti bez zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí (častý případ začlenění – nejnižší požadavky). Patří sem všechny ostatní činnosti nespecifikované v činnostech A) a C).

 • Stačí plnit I.část) tzn. základní povinnosti.
 • Z dokumentace se přesto (navíc) doporučuje mít : prohlášení o začlenění, vést požární knihu, případně zveřejnit požární poplachové směrnice. Není stanoveno jakým způsobem dokládat školení o PO, ale záznam o školení být musí - zde tedy stačí školit PO např. v rámci školení BOZP

C) Činnosti s vysokým požárním nebezpečím (dále zde nerozvádím) <§4 odst.3) zák. o PO>

 

Více informací k provádění preventivních požárních prohlídek (dále jen PPP) :

Provádět pravidelné kontroly formou PPP je základní povinností všech právnických osob a podnikajících fyzických osob. <§5 odst.1) písm.e) zákona č. 133/1985 o požární ochraně>

 

Předmět a cíl PPP :

zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Vše s cílem odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu.

 

 

Kde a jak často se PPP provádí :

v objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti :

 • Když činnosti ad B) tzn. bez zvýšeného požárního nebezpečí – pak se PPP provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo veřejnost.                                                               Četnost – nejméně 1 x ročně.
 • Když činnosti ad A) tzn. se zvýšeným požárním nebezpečím - pak se PPP provádějí ve všech provozech, kde se tyto činnosti se zvýšeným nebezpečím provozují.                                                                                                                                                           Četnost – nejméně 1 x 6 měs.
 • Když činnosti ad C) tzn. s vysokým požárním nebezpečím - pak se PPP provádějí ve všech provozech, kde se tyto činnosti s vysokým nebezpečím provozují.                                                                                                                                                           Četnost – nejméně 1 x 3 měs.

 

 

Provedení PPP se dokládá záznamem do požární knihy nebo samostatným zápisem. Osoba provádějící PPP určí lhůty k odstranění případných zjištěných závad a odpovědné osoby se pak ve stanovené lhůtě postarají o nápravu.

Revize plynu, tlakových nádob; požární ochrana
Richard Paletář
Revize Paletář
Revize elektrických zařízení
Karel Soukup
Krátce o nás
Cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti revizí. Naše služby jsou zaměřovány na všechny fyzické i právnické subjekty, které mají povinnost zřizovat revize vyhrazených technických zařízení. Mezi naše klienty patří nejen velké a střední firmy, ale také Společenství vlastníků bytových jednotek a drobní živnostníci, kteří díky naší klientské zóně mají přehled o všech svých revizích a především o jejich platnosti.Revize jsou ukládány v PDF formátu a uživatel si je může kdykoliv vytisknout, tím pádem již nehrozí ztráta revizní zprávy a problémy v případě kontroly OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce). Nevyžadujeme podpis smlouvy na dobu určitou, zákazníky si držíme kvalitně odvedenou prací a lidským přístupem. Revize neprovádíme jen ve Strakonicích, Písku, Blatné, Vodňanech, ale kdekoliv v Jižních Čechách, v okolí Prahy, Středních Čechách a na Plzeňsku. Můžeme za Vámi přijet kamkoliv, záleží pouze na domluvě. V případě, že jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na uvedený email nebo na telefonní čísla uvedená v kontaktech.